آیا عزاداری ؟

1397/9/14

آیا عزاداری ؟

بررسی تغییرات اجتماعی مراسم و مناسک عزاداری عاشورا در ایران نویسندگان اصغر منتظرالقائم  1؛ زهرا سادات کشاورز2     چکیده مراسم و مناسک عزاداری عاشورا در دوره‌های…

1396/8/17

چرا محمد بن حنفیه امام حسین را یاری نکرد؟

به نام خدا ....دانشگاه خوارزمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی گروه فلسفه ی تعلیم و تربیت عنوان: چرا مختار امام حسین را یاری نکرد؟ استاد: جناب آقای متشکر آرانی دانشجو: …