1396/6/21

فرقه های زیدیه و اسماعیلیه

  به نام خدا موضوع فرقه های زیدی و اسماعیلی گرداورنده خانم لطفی   فرقه زیدیه زیدیه فرقه اى هستند که پس از امام على علیه السلام و امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه…

1396/6/21

تفاوت بین شیعه و اهل سنت

بسمه تعالی   تفاوت شیعه و سنی (بحث امامت)   استاد وحید متشکرارانی   پیمان پورمقدم درس تاریخ امامت   پیشینه بحث امامت مسیله امامت از همان قرن های نخستین و پس از…

1396/6/11

گفتارهای سیاسی حضرت امیر (ع) و واقعیت حدیث غدیر

  به نام خداوند     در زیر مقاله ای از آقای دکتر حسن انصاری با عنوان«گفتارهای سیاسی حضرت امیر (ع) و واقعیت حدیث غدیر را چگونه تفسیر کنیم؟»آمده است      …