1396/6/11

صلح امام حسن(ع)

به نام خدا مساله صلح امام حسن (ع) مساله صلح امام حسن(ع) با معاويه از مهمترين موضوعات تاريخ اسلام است كه متاسفانه بررسي همه جانبه و دقيقي روي آن انجام نگرفته است و چه بسا…