تاریخی رو به جلو
تاریخی رو به جلو.........................

سلام

تاریخی رو به جلو یه تاریخ توصیفی و کتابی نیست... تاریخی مطالعاتی یا مجموعه ای از بسته های اطلاعاتی نیست....
تاریخی رو به جلو... تاریخ دوران راهنمایی یا ابتدایی و دبیرستان و دانشگاه....نیست.....
تاریخی رو به جلو تاریخی از کتاب طبری و جرجی زیدان و ویل دورانت و توین بی و ابن خلدون و یعقوبی و....نیست....
تاریخی روبه جلو.... تاریخ تکراری و خسته کننده و کسالت آور نیست...
تاریخی رو به جلو...تاریخ حماسه و شجاعت و شعار و عوامفریبی و .....نیست...
تاریخی رو به جلو تاریخ سلاطین و فرمانراوایان و حاکمان و اندیشمندان و بزرگان و اندیشمندان و ... نیست...
تاریخی رو به جلو تاریخ مورخین و کسانی که تاریخ را به رشته تحریر درآورده اند نیست....
تاریخی رو به جلو تاریخ اسکندر و کوروش و سهراب و اسفندیار و شام و کوفه و حجاز و ایران و روم و هندو.....نیست....
تاریخی رو به جلو تاریخی برای حفظ کردن اعداد و ارقام و نام ها و القاب و وفات ها و تولد ها و مکان ها و اتفاقات و جنگ ها و صلح ها و .... نیست...
تاریخی رو به جلو تاریخ عمو وخاله و دایی و نبیره و نوشره و دایی زاده و خواهرزاده و برادر زاده و نتیجه و ندیده و.....نیست...
تاریخی رو به جلو تاریخ دیگران نیست...
تاریخ رو به جلو تاریخ من و توست.


یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچکی نبود.

یکی بود..... یکی بود .... یعنی غیر از اون دیگه هیچی نبود یکی فقط و فقط او..... قل هو الله احد....
یکی نبود....اما نه اینکه فکر کنی اون یکی هست....نه اون یکی نیست...ببین یه نگاه به اطرافت بکن.... وحدت عین کثرت و کثرت عین وحدت.....
غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود......

ادامه دارد........
تاریخ ارسال: 1390/9/14
تعداد بازدید: 912