تاریخ با نگاه ما

استاد وحید متشکر آرانی با همکاری و همیاری جمعی از پژوهشگران و دانشجویان حوزه تاریخ اسلام بر آن شدند تا حقایقی از تاریخ اسلام را واکاوی نمایند.
امید است با نظرات خود ما را در انجام این رسالت بزرگ کمک نمایید .
نگاهی از جنس من به تاریخ می تواند تاریخی به سمت آیندگان باشد ...نه تاریخ گذشتگان...
نگاهی از جنس من به تاریخ....نگاه نوع انسان ها به تاریخ است...نه من شخص استاد یا شمای دانشجو...
نگاه من به تاریخ....توصیفی و خسته کننده نخواهد بود....چراکه قرار نیست من با این نوع نگاه، در زیر بار این تاریخ، بمباران اطلاعاتی بشم.....
نوع نگاه من به تاریخ باعث خواهد شد تا من نوعی هم بتوانم در آن تاریخ نقش بازی کنم...نه اینکه فقط خواننده و یا حفظ کننده متن آن باشم....
نگاه من به تاریخ خواهد توانست تاریخ را حالت خمودگی و کسالت آور بودن آن برای من خارج کند و آن را علمی کند.....
نگاه من به تاریخ ....تاریخ را تحلیلی ، دست یافتنی، علمی، کاربردی، قاعده مند و به روزتر خواهد کرد...
نگاه من به تاریخ باعث خواهد شد تا به فرمول های جدیدتر و کارامدتری نسبت به سابق، دست یازیم....
نگاه من و تو به تاریخ ، تاریخ را همان معجون همه فن حریفی خواهد کرد؛ که علی(ع) با آن نوع نگاه تاریخ را خواند و فرمود......
نگاه من و تو و علی(ع)... به تاریخ است که هزاران سال حیات و عمر مجدد، از گذشته و حال و آینده ... به ما می دهد.....
نگاه من به تاریخ...........

تاریخ ارسال: 1390/9/12
تعداد بازدید: 1817