مطالب مهم درس تاريخ سياسي معاصر ايران

1- اولين اقدام شاه اسماعيل پس از سلطنت چه بود؟ و به نظر شما دليل و يا دلايل اين اقدام چه بوده است؟
(توضيح دهيد.)
2- اعلام مذهب رسمي شيعه از سوي دلت صفويه چه آثاري را به همراه داشت؟
3- چگونه برخي از اقدامات شاه عباس باعث انقراض صفويه شد؟ ( دو مورد)
4- نيم قرن سلطنت ناصر الدين شاه چه ويژگي هايي را به همراه داشت؟ (چهارمورد)
5- مهمترين حادثة دورة قاجار پس از ناصرالدين شاه چيست؟
6- مهمترين اقدامات رضا خان پس از رسيدن به حكومت چه بود؟
7- چرا و چگونه رضا خان از سلطنت كنار گذاشته شد؟
8- رنسانس به چه معناست؟ و مكاتب غربي كه پس از رنسانس شكل گرفته حاصل و برآيند چه انديشه اي بودند؟ و تحت چه عنواني شناخته مي شدند؟
9- عوامل و جنبه هاي عقب ماندگي اروپايي ها در قرون وسطي را نام ببرييد (چهار مورد توضيح دهيد)
10- تفكر روحانيون مسيحي قرون وسطايي بر چه پاية بنا شده بود؟ توضيح دهيد.
11-عقيدة رنسانسي ها جهت جبران عقب ماندگي ها چه بود؟ توضيح دهيد
12- انديشة اومانيسم چگونه شكل گرفت؟ مبناي نظري اومانيسم را توضيح دهيد.
13- ليبراليسم يعني چه ؟ و در چه عرصه هايي مطرح است؟
14- ديدگاه نظري ليبراليسم در عرصه سياسي ، اجتماعي، و اقتصادي چيست؟ بيان نماييد
15 چرا بورژوازي غرب از ليبراليسم استقبال كرد
16- انديشه ليبراليسم از سوي چه كساني مطرح گرديد
17- فراماسون به چه معناست و آرمان سياسي آنها چه بوده و برچه پايه و اصولي قرار گرفته است؟ ( با ذكر دليل توضيح دهيد)
18- كاپيتاليسم چيست؟ (توضيح دهيد)
19- پروتستانيسم اولين بار توسط چه كسي مطرح گرديد و اختلاف مبنايي پروتستانيسم و كاتوليسم در چيست؟
20- ساينتيسم را تعريف كنيد
21- راسيوناليسم را تعريف كنيد
22- نسبيت گرايي يعني چه؟
23- چرا فرد گرايي محصول اومانيسم و نسبت گرايي معرفي شده است
24- امپرياليسم چيست؟
25- علت مخالفت ماركسيسم با دين چيست؟
26- فمينيسم يعني چه؟
27- سكولاريسم را توضيح دهيد
28- وضعيت ايران را در دوره استعمار به اختصار بيان كنيد
29- تاريخ نگاران غربي تاريخ خود را به چند دوره تقسيم مي كنند و دوران اوج اقتدار خود را مربوط به چه دوره اي مي دانند؟ (توضيح دهيد)
30- چه عواملي سبب وقوع انقلاب صنعتي شد
31- چه تغييري به دنبال انقلاب صنعتي در سطح جهان رخ داد
32- انقلاب روسيه چه تأثيري بر ايران داشت؟ (توضيح دهيد)
33- وضعيت ايران را در زمان جنگ هاي جهاني به اختصار بيان كنيد
34- جوامع از لحاظ رشد و توسعه به چند دسته تقسيم مي شوند وايران جزو كدام دسته مي باشد و چرا؟
35- چرا در جوامع در حال توسعه جريان ها و گروه هاي فرهنگي - فكري با يكديگر به رقابت مي پردازند
36- كدام جريان فرهنگي در دوره قبل از عصر امير كبير بر جامعه ايران حاكم بوده است
37- چرا عصر امير كبير سرآغاز رشد و توسعه ايران معرفي مي شود؟
38- اقداماتي كه امير كبير جهت نوسازي ساختارهاي بنيادين كشور انجام داد را نام ببريد
39- شروع جريان روشنفكري در ايران بر چه پايه اي نهاده شد واين اشتبا از كجا ناشي ميشد؟ (توضيح دهيد)
40- جريان مذهبي در مقام مقابله با جريان روشنفكري به چند جناح و جبهه تقسيم شد هر كدام را با ذكر مثال و نام رهبران آنها توضيح دهيد.
41- عوامل اصلي آشنايي جامعه ايران با انديشه ها و فرهنگ غربي چه مي باشند (چهار مورد) و مهمترين عامل آنرا كه پايه روشنفكري ، در ايران شد را توضيح دهيد
42- چرا و چگونه جريان هاي روشنفكري به فكر تجديد نظر و ايدة تركيب ايدئولوژي هاي خود با عناصري از انديشه هاي اسلامي افتادند؟ با ذكر مثال توضيح دهيد(2مورد)
43- در چه شرايطي« حزب» مي تواند به وجود آيد
44- در دورة حاكميت پهلوي، احزاب مخالف (بر اساس نوع مخالفتشان) به چند دسته تقسيم مي شوند؟ براي هر مورد حداقل دو مثال بياوريد
45- هيئت اتحاد اسلام چه بود وچه كار كرد
46- سرنوشت احزاب دولتي دورة محمد رضا پهلوي چه بود
47- توضيح دهيد سازمان مجاهدين خلق ايران در كدام دسته از احزاب قرار مي گيرد و انشعابات شكل گرفتة در اين سازمان را بيان نماييد
48- تفاوت نهضت آزادي ايران با احزاب ملي گرا در چيست
49- نيروي سوم با حزب توده ايران چه اختلافي داشت
50 سوسياليست هاي خداپرست به چه كساني گفته مي شود؟
51- اولين قدرت نمايي بزرگ جريان مذهبي در برابر دستگاه استبدادي قاجار و سلطة استعماري انگليس چه بود و چگونه شكل گرفت؟ (توضيح دهيد)
52- چه حوادثي آتش و جرقة انقلاب مشروطيت را شعله ور ساخت؟
53- چه عواملي باعث رويكرد جنگلي ها به سمت روسيه شد؟
54- قيام حجاب را شرح دهيد
55- نهضت ملي شدن نفت چگونه به پيروزي رسيد
56- چه عواملي سبب وقوع قيام پانزده خرداد شد
57- امام خميني(ره) با قانون احياي كاپيتولاسيوم چگونه برخورد كرد
58- حوادث مهم دوران انقلاب اسلامي را به ترتيب بيان كنيد
59- مهمترين ويژگي هاي انقلاب اسلامي كدامند
60- چه خصوصيات برجسته اي باعث شد تا امام خميني(ره) به عنوان رهبري ممتاز و استثنايي شناخته شود؟ 


 گردآورنده: وحيد متشكر آراني 
پست الكترونيك: vahidarani@gmail.com  
تاریخ ارسال: 1390/10/13
تعداد بازدید: 4560
ارسال نظر