نمونه سؤالات تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

نمونه سوالات تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

 
1- تاریخ را تعریف نموده و نظر خود را در مورد کاربردی بودن آن بیان نمایید؟
 
2- به نظر شما سودمندی تاریخ در چیست و یک ملت چرا به تاریخ نیاز دارد؟
 
3- سودمندی مطالعه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی در چیست و چگونه می توان از این تاریخ برای بازسازی هویت مسلمانان بهره جست؟
 
4- تمدن را تعریف نموده و مراحل شکل گیری آن را به اختصار توضیح دهید؟
 
5- ارکان اصلی تمدن را نام ببرید و عوامل مؤثر در بقا و تداوم آن را به اختصار توضیح دهید؟
 
6- جایگاه دین و اخلاق را در ارکان تمدن تبیین نمایید؟
 
7- شاخصه های عمومی تمدن را به اختصار توضیح دهید؟
 
8- عوامل پیشرفت و انحطاط تمدن ها را نام ببرید و توضیح دهید؟
 
9- فرهنگ را تعریف نموده و چگونگی شکل گیری آن را توضیح دهید؟
 
10- تعریفی کلی از فرهنگ پذیری ارائه دهید و توضیح دهید چگونه این فرآیند فرهنگ پذیری صورت می گیرد؟
 
11- عناصر موجد فرهنگ چیست؟ عوامل پایایی فرهنگ را نام ببرید؟
 
12- تفاوت و تشابه فرهنگ و تمدن در چه مواردی است؟ توضیح دهید.
 
13- تجدد به چه معناست و در چه جوامعی صورت می گیرد؟
 
14- تمدن اسلامی را تعریف نموده و محدوده جغرافیایی و تاریخی آن را مشخص کنید؟
 
15- ارکان و شاخصه های تمدن اسلامی را نام برده و توضیح دهید.(7مورد)
 
16- تأثیر فرهنگ و تمدن های پیشین را در پیدایی و ساختار تمدن اسلامی با ذکر مثال و موارد تأثیرگذار توضیح دهید.
 
17- جایگاه علم و علم آموزی در اسلام چگونه است؟ توضیح دهید چگونه باعث رشد و پویایی تمدن اسلامی شد؟
 
18- حرکت علمی مسلمانان در ادوار تاریخی چگونه بوده است؟هر چهار دوره را توضیح دهید.
 
19- عصر زرین یا طلایی فرهنگ تمدن اسلامی مربوط به کدام دوره از تمدن اسلامی است؟ چرا؟ توضیح دهید.
 
20- چگونگی شکل گیری عصر زرین یا طلایی فرهنگ و تمدن اسلامی را توضیح دهید؟
 
21- ادوار نهضت ترجمه را به همراه ویژگی های آن بیان نمایید و عصر طلایی این نهضت را توضیح دهید؟
 
22- عوامل درونی و بیرونی توجه مسلمانان به ترجمه آثار تمدن های مختلف را بیان نمایید؟
 
23- پیامدهای نهضت ترجمه در جهان اسلام چه بودند؟ حداقل 6 مورد آن را توضیح دهید.
 
24- سیر آموزش در تمدن اسلامی را از آغاز(عصرنبوی) تا خلفای عباسی مورد بررسی قرار دهید.
 
25- آموزش در عصر عباسیان دچار چه تغییراتی شد؟ توضیح دهید؟
 
26- نهاد های آموزشی در جهان اسلام را به ترتیب اهمیت و با ذکر مثال هایی نام ببرید؟ و علل رونق آنها را توضیح دهید؟
 
27- مدارس بزرگ جهان اسلام را نام ببرید و به اختصار ویژگی های یکی از آنها را توضیح دهید.
 
28- جامعه در نظام آموزشی چه جایگاهی داشته است؟ برخی از فعال ترین آنها را نام برده و به اختیار یک مورد آن را معرفی کنید؟
 
29- نقش استاد و دانشجو در نظام آموزشٍ تمدن اسلامی چگونه بوده است؟ توضیح دهید.
 
30- هنر اسلامی را تعریف نموده ، قلمرو آن را مشخص نمایید و با سایر قلمروهای هنری مقایسه کنید؟
 
31- هنر در تمدن اسلامی از آغاز تا فروپاشی عباسیان به چند دوره  تقسیم می شود؟ برای هر کدام نمونه هایی ذکر نمایید.
 
32- ویژگی های هنر در عصر اموی و عباسی چه بودند؟ تمایز میان آن دو را تبیین نموده و علت رشد و اعتلای آن را در دوره عباسی توضیح دهید؟
 
33- چگونگی نفوذ و گسترش فرهنگ و تمدن اسلامی در اروپا را توضیح دهید؟
 
34- انتقال و نفوذ فرهنگ و تمدن اسلامی به اروپا، از چه راه هایی انجام شد؟ حداقل 4مورد با ذکر مثال توضیح دهید.
 
35- راهیابی علم نجوم و ریاضی از تمدن اسلامی به تمدن غربی چگونه بود؟
 
36- عوامل ضعف و انحطاط تمدن اسلامی را نام ببرید و توضیح دهید.

 

تاریخ ارسال: 1393/9/21
تعداد بازدید: 7911
ارسال نظر