دولت تدبیر و امید

1397/12/5

دولت تدبیر و امید

مدیریت جامعه اسلامی برای احیای تمدن اسلامی حرف اول و آخر را در این امر بسیار خطیر می زند؟؟؟؟ تدبیر و امید......... مدیر در تمدن اسلامی مدیریت برای احیای تمدن نوین اسلامی چگونه…

رانت مانع احیا..

1397/12/5

رانت مانع احیا..

آیا رانت می تواند از موانع جدی در احیای تمدن نوین اسلامی باشد؟؟؟!! آیا تمدن ها با این مسئله روبرو نبوده اند؟؟؟ ....................... آیا رانت نمی تواند عاملی در کندی حرکت و پویایی…

گفتگوی تمدن ها

1397/12/5

گفتگوی تمدن ها

نقش گفتگو را اساسا شما چقدر در احیای تمدن نوین اسلامی مهم می دانید...... آیا یکی از راه های احیای تمدن نوین اسلامی گفتگوی تمدن هاس..... نقش منجی را در این گفتگوها چگونه می دانید؟؟؟!!!!!…

یاران تمدن ساز

1397/12/5

یاران تمدن ساز

یاران امام زمان (ع) یکی از جلوه های روشن و واضح در احیای تمدن اسلامی می باشد....... پس ویژگی ها و عملکرد آنان در این راستا بسیار حایز اهمیت است... از این رو..... ببینید....   ویژگیهای…