کشف آمریکا

1397/9/13

کشف آمریکا

مستنداتی از تاریخ حضور مسلمانان در آمریکا قبل از کریستف کلمب محمد حسین قربانیان   کشف آمریکا قبل از کریستف کلمب، مسئله ای انکار ناپذیر است و قوی ترین شاهد بر این مدعا…

1396/6/21

فهرست واژگان انگلیسی با ریشه فارسی(2)

قسمت دوم     D   Daeva   Daeva، deva از اوستایی daevo؛ فارسی «دیو». روح شیطانی در آیین زرتشتی.   dafadar   از فارسی «دفعه دار». «دفعه» (عربی)+ «دار».…

1396/6/21

فهرست واژگان انگلیسی با ریشه فارسی(1)

به نام خدا گرداورنده نازنین مولوی استاد متشکر (درس تاریخ فرهنگ و تمدن )   توضیحات تکمیلی: منبع در آخر صفحه مشخص شده است. کلمات جهت نمونه تا حرف c در فایل اول آورده شده…