1396/6/21

ابن هیثم

به نام خدا گرداورنده نازنین مولوی   درس تاریخ و فرهنگ تمدن     ابن هیثم   متولد      ۳۵۴ (قمری)بصره مرگ      ۴۳۰ (قمری)قاهره محل زندگی         …