1397/11/8

س مثل سقیفه

سقیفه؛ بازتولید سیادت جاهلی   نویسنده علی ناظمیان فرد استادیار تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد چکیده گردهمایی سقیفه که با پیشگامی انصار خزرجی- با انگیزۀ رقابت با مهاجرین…

1390/10/4

سقيفه؛ بازگشت به جاهليت

سقيفه؛ بازگشت به جاهليت سقیفه بنی ساعده جایگاه و ایوانی سرپوشیده و دارای سقف در مدینه که مربوط به قبیله بنی ساعده بوده‌است و مردمان در مشاوراتشان در آن گرد می‌آمدند.نام…

1390/9/22

خلافت اميرالمومنين

خلافت امیرالمومنین علی (ع) پس از عثمان کارتعیین خلافت چند روز طول کشید. با اینکه چند نفر داعیة خلافت داشتند اما اکثریت مسلمین خواستار خلافت علی(ع) بودند . علی (ع) تمایلی…

1390/9/22

خلافت عثمان

خلافت عثمان گفتیم که عمر بعد از زخمی شدن شورایی شش نفره تشکیل داد متشکل از:‌عبدالرحمن بن عوف که رئیس جلسه بود- علی (ع)- عثمان – زبیربن العوام- طلحه و سعد بن ابی وقّاص…

1390/9/22

خلافت عمر

خلافت عمر ابوبکر در دوران مریضی ، خلیفۀ بعد از خودش را مشخص کرد و عمر را به خلافت نشاند و به این ترتیب مزد زحمات دو سالۀ عمر را پرداخت کرد . ابوبکر ابتدا با عبدالرحمن بن…

1390/9/22

خلافت ابوبكر

خلافت ابوبکر به محض اینکه پیامبر وفات یافت ، اصحاب از مهاجرین و انصار در سقیفۀ بنی ساعده جمع شدند تا خلیفۀ بعد از پیامبر را مشخص کنند. نوشته اند به عمر گفتند که چه نشسته…