1397/11/8

چرا چگونه مصر عربی شد؟

زمینه‌‌های «عرب شدن» مصر در صدر اسلام (21 تا 64 هجری)   نویسندگان فیروز آزادی1؛ سید اصغر محمودابادی 2 1دانشجوی دکتری تاریخ اسلام دانشگاه اصفهان 2دانشیار تاریخ…