تاریخی رو به جلو

1391/2/11

تاریخی رو به جلو

تاریخی رو به جلو..........تاریخی رو به جلو......................... سلام تاریخی رو به جلو یه تاریخ توصیفی و کتابی نیست... تاریخی مطالعاتی یا مجموعه ای از بسته های اطلاعاتی نیست.... تاریخی…